Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Program Szkoleniowy "Cycero"

?Mowy która nie zdumiewa, nie uważam za elokwentną?.
Cycero, List do Brutusa
 • Wizerunek i jego oddziaływanie.
 • Praktyczne sposoby przygotowania materiału do prezentacji.
 • Techniki kreatywności stosowane w opracowaniu koncepcji prezentacji.
 • Informacje - jak radzić sobie podczas sesji pytań.
 • Zasady radzenia sobie z tremą i stresem.
 • Elementy prowadzenia spotkań dla grupy nieprzychylnie nastawionych słuchaczy.
 • Zasady i techniki autoprezentacji.
 • Zasady układu treści wystąpienia.
 • Techniki retoryczne stosowane w prezentacji.
 • Zasady prowadzenia prezentacji dla sceptycznej publiczności.
 • Strategia poprawnej argumentacji i kontrargumentacji.

 

I. Idea projektu ?Cycero?: proces ? zaangażowanie ? mierzalne cele

Projekt Cycero został opracowany na podstawie doświadczenia EdisonTeam.pl związanego z przygotowywaniem osób do publicznych wystąpień i prowadzeniem warsztatów dotyczących kreatywnej komunikacji.

Doświadczenia te skłoniły nas do trzech wniosków:

 1. Forma ma równorzędne znaczenie
  W większości sytuacji, bez względu na treść komunikatu, bez względu na jego wagę i wyjątkowe merytorycznie wnioski .... jeżeli przekaz nie jest podany w sposób oryginalny, komunikatywny i przekonujący, nie zmieni stanowiska słuchacza, nie pobudzi go do działania. Stąd ideą prezentowanego projektu jest przede wszystkim, rozwinięcie zdolności:
  • retorycznych, sposobów budowania i posługiwania się argumentami na forum,
  • umiejętności komunikatywnego (postulat zrozumiałości), skutecznego (postulat perswazyjności) i kreatywnego (postulat oryginalności) przemawiania do słuchaczy,
  • myślenia w fazie przygotowania koncepcji wystąpienia poprzez poznanie technik retorycznych i technik kreatywnego myślenia,
  • wygłaszania prezentacji w dynamiczny i przekonujący sposób,
  • tworzenia oryginalnych przekazów.
 2. Ulotny efekt jednorazowego szkolenia
  Drugim wnioskiem jaki wypływa z doświadczenia naszej firmy to przekonanie do ulotnego efektu jednorazowego szkolenia.

  Dlatego naszą propozycją jest program opartym na procesie w którego skład wchodzą trzy warsztaty oraz praca pomiędzy nimi. Uważamy, że tylko w taki sposób można pomóc w rozwinięciu umiejętności kreatywnego i oryginalnego mówienia.
 3. Motywacja do rozwoju
  Trzeci nasz wniosek dotyczy motywacji uczestników do podjęcia wysiłku w celu rozwoju nowych umiejętności, w tym wypadku mówienia na forum.

  Czasami zdarza się, że uczennicy szkoleń mają niską motywację do aktywnego zaangażowania w proces rozwoju. Dlatego w prezentowanym projekcie na każdym etapie przedstawiane są zadania połączone z koniecznością zdobywania punktów. Ilość zdobytych punktów decyduje o przyznaniu dyplomu ukończenia programu Cycero Kluczowym momentem w realizacji projektu jest końcowa prezentacja za którą można otrzymać 50% punktów.

  Etap 0 Etap 1 Etap 2 Etap 3
               
              Egzamin końcowy. Prezentacja.
            Warsztat 3: Indywidualne spotkania
  (1 dzień)
          Audiobook pt: ?Jak przygotować i przeprowadzić skuteczną prezentację?? + Zadanie dla uczestników.
        Warsztat 2
  (dwa dni)
      Zadania dla uczestników przed warsztatem 2.
      Klip podsumowujący szkolenie. Płyta DVD z wystąpieniami.
    Warsztat 1
  (dwa dni)
  Przygotowanie szkolenia: Rozmowa ze Zleceniodawcą - cele szkolenia + Ankieta dla uczestników. Zadanie dla uczestników.
  Czas ---->
                 

II. Metodologia szkolenia. Koncepcja: wydłużenie procesu uczenia

 • Etap ?zero?

  Praca przed rozpoczęciem projektu

  • Rozmowa ze Zleceniodawcą i wskazanymi uczestnikami szkolenia - doprecyzowanie celu, opracowanie casusów z życia zawodowego uczestników, które będą wykorzystane podczas warsztatu.
  • Ankieta skierowana do uczestników szkolenia w celu określenia wiedzy z zakresu prezentacji (?Jak widzę swoje umiejętności prezentacyjne??), oraz diagnozy oczekiwań.
  • Przesłanie dla każdego uczestnika zadania, którego celem będzie opracowanie krótkiej prezentacji.
 • Pierwszy etap projektu

  1.1. Szkolenie (dwa dni)

  ?Dobra przemowa musi zawierać trzy elementy.
  Pierwszy ? to dobry wstęp.
  Drugi ? to dobre zakończenie. I trzeci, aby te dwa nie były w zbyt dużej odległości od siebie?.
  W. Churchill

  Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu. Każdy z uczestników, w trakcie zajęć przygotowuje poszczególne fragmenty swojego wystąpienia, ćwiczy różne układy treści prezentacji. Szuka odpowiednich technik retorycznych dla wzmocnienia tez zawartych w prezentacji.

  Podczas poszczególnych modułów wykorzystane zostaną autorskie materiały filmowe EdisonTeam.pl, ilustrujące kolejne fazy wystąpienia. Analizie poddane zostaną również przykładowe wystąpienia (znane np. z mediów czy literatury). Każdy z uczestników przedstawia przygotowaną prezentację, natomiast zadaniem trenerów jest przekazanie informacji zwrotnej w celu dalszego rozwoju umiejętności prezentacyjnych każdego uczestnika.

  Tematyka pierwszego warsztatu, to w szczególności:

  • Zasady kreowania wizerunku podczas prezentacji/konferencji.
  • Proces kreatywnego myślenia ? stymulacja w poszukiwaniu pomysłów, poszukiwanie oryginalnego ujęcia tematu.
  • Techniki rozpoczęcia prezentacji ? jak uzyskać efekt zainteresowania i pozyskać uwagę publiczności?
  • Skuteczna argumentacja ? jak przygotować argumentację do prezentacji i budować kontrargumenty?

  1.2. Działania wspomagające

  W celu utrwalania efektów pierwszej części projektu każdy z uczestników otrzymuje:

  1. Płytę DVD ze swoim wystąpieniem oraz komentarzem trenera nt. ?Twoje mocne strony?, będziemy wspólnie pracować nad ??
  2. Klipem podsumowującym szkolenie (forma teledysku, pokazującego warsztat w dużym skrócie, którego celem jest przypomnienie ważnych dla każdego uczestnika treści).
 • Drugi etap projektu

  "Umiejętność przekonywania ludzi stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który jestem gotowy płacić więcej, niż za jakikolwiek inny."
  John Davison Rockefeller

  2.1. Działania przed szkoleniem

  a. Przesłanie dla każdego uczestnika kilku zadań związanych z ćwiczeniem umiejętności retorycznych. Przygotowanie tych zadań wymaga wykorzystania wiedzy zdobytej podczas pierwszego warsztatu i jednocześnie jest przygotowaniem do warsztatu drugiego.
  b. Przesłanie do uczestników fragmentu wystąpienia, np. mowa Marina Lutera Kinga. Treść zadania: znajdź techniki retoryczne zastosowane w przemówieniu.

  2.2. Szkolenie (dwa dni)

  Tematyka drugiego warsztatu, to w szczególności:

  • Nieprzychylna i niezainteresowana publiczność ? jak prowadzić prezentację dla sceptyków?
  • Metody pracy nad ostatnią fazą prezentacji: zdanie klamra, podsumowanie, pointa etc.
  • Sposoby przygotowania się do sesji pytań.
  • Pokonywanie tremy ? jak radzić sobie z emocjami.
  • Za i przeciw slajdom. Zasady posługiwania się pomocami audiowizualnymi.

  2.3. Działania wspomagające

  a. Każdy z uczestników otrzymuje ?Audiobook? ? 12 lekcji dotyczących sztuki prezentacji publicznej. Do dwóch lekcji wyznaczone są zadania.
  b. Test wiedzy dotyczący kluczowych zagadnień z pierwszego etapu.

 • Trzeci etap projektu

  3.1. Działania przed szkoleniem

  a. Przesłanie do każdego uczestnika prezentacji na płycie DVD. Zadanie: ?Znajdź błędy popełnione przez prezentera?.
  b. Przykładowe zadanie: ?Przygotuj 1 minutowy toast oparty na trzech technikach retorycznych?.

  3.2. Szkolenie (jeden dzień)

  Indywidualne, konsultacyjne spotkanie każdego uczestnika z trenerem. Celem spotkania jest zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych w projekcie w praktyce zawodowej uczestników. Uczestnik omawia z trenerem konkretną prezentację, którą będzie miał w niedalekiej przyszłości. Zleceniodawca wyznaczy dzień spotkań z uczestnikami.

  3.3 Egzamin końcowy

  Do projektu wprowadziliśmy ?miernik? umiejętności retorycznych. Pomiędzy spotkaniami warsztatowymi uczestnicy otrzymują zadania, za które przyznawane są punkty. Ostatnim i najważniejszym z zadań jest prezentacja, w ocenie której mogą również uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego. Dyplom ukończenia całego cyklu otrzymają tylko Ci uczestnicy, którzy zbiorą odpowiednią liczbę punktów, przy czym największa ich liczba przyznawana jest za końcowy ?egzamin?.
  Fragmenty wyróżniających się prezentacji będą umieszone na stronach internetowych firmy EdisonTeam.pl w galerii najlepsi w programie (za zgodną uczestników).

  3.4. Działania wspomagające

  Każdy z uczestników otrzymuje zestaw podsumowań jakie prowadził podczas projektu oraz płytę DVD z własnymi trzema wystąpieniami.

  .

  Wartość dodana

  Film DVD - Przesłanie do Zleceniodawcy filmu pt. ?Skuteczna prezentacja?. Film edukacyjny przedstawiający sposób przygotowania i przeprowadzenia prezentacji. EdisonTeam.pl wyraża zgodę na wykorzystanie filmu do działań edukacyjnych wewnątrz firmy, jednocześnie zastrzega, że film nie może być wykorzystywany na innych szkoleniach prowadzonych przez firmę.

  .

III. Zarys tematyczny warsztatów (cztery dni szkoleniowe)

 • Wizerunek ? autoprezentacja, komunikacja niewerbalna w wystąpieniach.

  • Zasady kreowania wizerunku podczas prezentacji\konferencji.
  • Wizerunki wykorzystywane w spotkaniach biznesowych.
  • Główne elementy komunikacji niewerbalnej w prezentacji publicznej.
  • Gestykulacja jako sposób oddziaływania na słuchacza.
  • Trening nawyków gestykulacyjnych.
  • Dramaturgia ? recepta na dynamikę i rytm wypowiedzi.
  • Postawa ciała, pozycja podczas prezentacji.
  • Reguły komunikacji z większą grupą słuchaczy.
 • Przygotowanie do wystąpienia ? jak przygotować materiał do prezentacji?

  • Techniki kreatywnego myślenia stosowane w przygotowaniu materiału do wystąpienia ? metoda ?Mapa myśli? (T. Buzana), metoda ?PPP?.
  • Zasady poszukiwania i opracowania ilustracji do wystąpienia głównych tez prezentacji.
  • Proces kreatywnego myślenia ? stymulacja w poszukiwaniu pomysłów, poszukiwanie oryginalnego ujęcia tematu.
  • Praktyczny sposób przygotowania notatek do prezentacji.
 • Skuteczna i kreatywna argumentacja ? jak przygotować argumentację do prezentacji i budować kontrargumenty?

  • Techniki retoryczne i ich funkcje w prezentacji.
  • Zasady skutecznej argumentacji.
  • Klasyfikacja sofizmatów (błędów logicznych) stosowana w biznesie.
  • Środki perswazji stosowane w prezentacjach.
  • Perswazyjny Model Prezentacji - zasady mówienia o konkurencji, opozycji.
  • Sposoby budowania napięcia u słuchaczy (elementy kształtujące motywację i zaangażowanie słuchaczy).
 • Wstęp do wystąpienia ? jak dobrze rozpocząć prezentację?

  • Dwa cele, jakie należy osiągnąć podczas pierwszych dwóch minut prezentacji (zasada 2:2).
  • Techniki rozpoczęcia prezentacji ? jak uzyskać efekt zainteresowania.
   i pozyskać uwagę publiczności?
  • Sposoby budowania swojego autorytetu u osób słuchających wypowiedzi.
 • Właściwa część wystąpienia ? jak skutecznie przedstawiać główne tezy?

  • Zasady budowania właściwej części wystąpienia: jasno sformułowany cel, określenie trzech punktów, czytelna struktura części właściwej.
  • Techniki łączenia głównych punktów wystąpienia ? rola ilustracji, pytań łączących.
  • Układ treści wypowiedzi publicznej, cztery rodzaje scenariusza.
 • Zakończenie wystąpienia ? jak zamknąć prezentację?

  • Cel główny w zakończeniu prezentacji.
  • Metody pracy nad ostatnią fazą prezentacji: zdanie klamra, podsumowanie, pointa etc.
  • Sposoby przygotowania się do sesji pytań.
  • Odpowiedzi na pytania, strategie reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Nieprzychylna i niezainteresowana publiczność ? jak prowadzić prezentację dla sceptyków?

  • Technika przygotowania materiału dla sceptyków - ?Analiza pola siły? K. Lewina.
  • Strategie panowania nad grupą.
  • Reguły budowania przekazu skierowanego do słuchaczy nastawionych nieprzychylnie do głoszonych przez prezentera tez.
  • Pewność siebie w sytuacji konfrontacji i ataku.
  • Strategie reagowania na manipulację, techniki erystyczne.
  • Zasady argumentacji dwustronnej ? ?to są minusy propozycji, ale plusy przeważają ponieważ...?.
  • Technika miękkiej riposty ? jak pozyskać, a nie stracić sceptycznego słuchacza?
  • Model perswazji skierowany do sceptyka. Wykorzystanie zasad pochodzących z negocjacji ?przełamywanie impasu w rozmowach?.
 • Pokonywanie tremy ? jak radzić sobie z emocjami?

  • Zjawisko stresu i tremy ? mechanizm psychobiologiczny.
  • Zasady rozładowywania stresu przed wystąpieniem.
  • Wizualizacja ? technika opanowania napięcia i przygotowania do trudnej rozmowy.
  • Identyfikacja własnych monologów wewnętrznych w sytuacjach wystąpień.
  • Ćwiczenia rozładowujące emocje przed wystąpieniem.
 • Wywieranie wpływu ? zrozumienie zagadnienia oddziaływania na ludzi

  • Wywieranie wpływu ? zrozumienie zagadnienia.
  • Obszary i techniki socjotechniczne stosowane w rozmowach biznesowych.
  • Skuteczne wywieranie wpływu w kontakcie z pracownikiem ? zasady.
  • Sugestie socjotechniczne ? wyniki, głos większości, zaangażowanie rozmówcy, wywołanie zobowiązania, postawa bycia przyjaznym, wzbudzenie pozytywnych uczuć.

IV. Dlaczego Cycero?

Marcus Tullius Cicero - mówca i polityk, doszedł do najwyższego stanowiska w Rzymie dzięki ciągłej pracy nad swoimi zdolnościami retorycznymi.

Nie mógł liczyć na powiązania rodzinne ? bo ich nie posiadał, nie mógł skorzystać z wielkiego majątku - bo nim nie dysponował. Liczył na pracę nad swoim warsztatem. Jego ogromny dorobek literacki stanowią dzieła retoryczne: De oratore (O mówcy), Brutus, Orator.

Szczególną wartością odznaczają się Listy Cycerona. Najcenniejsze są jednak mowy, w tym: ?Mowy przeciwko Katylinie?, w obronie Milona i Filipiki, przeciwko Antoniuszowi oraz ?Mowy przeciwko Werresowi?.

V. Pozostałe informacje

 1. Maksymalna liczba uczestników warsztatów: 15 osób (szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów).
 2. Cena projektu:

  Cena obejmuje następujące wartości:
 • Materiały dla każdego z uczestników projektu: Film edukacyjny ?Prezentacja publiczna? (DVD),
 • Audiobook MP3, pt.: ?12 lekcji dotyczących sztuki prezentacji publicznej?.
 • Podręcznik.
 • Klipy ze skrótem warsztatów x 2.
 • Materiały DVD z wystąpieniem każdego uczestnika x3.

 

 
©2010-2018 EdisonTeam.pl
Strona Główna | Program Cycero | Opinie o programie | Trenerzy | Cookies | Kontakt
projekt i realizacja: • • • • | www.kcpr.pl